Biologicky rozložitelné komunální odpady dle zákona

Legislativní hledisko nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

Novela č. 229/2014 Sb. zákona o odpadech č.185/2001 Sb.

§ 17 Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem

(3) Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území.

Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Ministerstvo může stanovit vyhláškou podrobnosti rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

Vyhláška MŽP č. 321/2014 Sb.

§ 2 Biologicky rozložitelné komunální odpady

(1) Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

(2) Tato povinnost je splněna také v případě, že biologický odpad rostlinného původu je s ohledem na následný způsob využití1) soustřeďován společně s biologickým odpadem živočišného původu.

(3) Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu.

(4) Biologickým odpadem živočišného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který obsahuje nebo přišel do kontaktu s biologicky rozložitelným odpadem živočišného původu z kuchyní a stravoven.

(5) Obec při soustřeďování odpadu, především odpadu ze stravovacích zařízení, musí zajistit podmínky na ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, a to systémem shromažďování, typem nádob a četností odvozu odpadu.

(6) Povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.

§ 5 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Ukládání bioodpadů na skládky je zakázáno vyhláškou 294/2005 Sb. Zde se v § 4 odstavci 4 odkazuje na přílohu č. 5 vyhlášky 294/2005 Sb., kde se v odstavci B v čísle 4 zakazuje ukládat biologicky rozložitelné odpady.

 Biologicky rozložitelné odpady mohou být ukládány pouze tehdy, jedná-li se o biologicky rozložitelné složky obsažené v komunálním odpadu (skupiny 20  Katalogu odpadů), pro něž je harmonogram postupného omezování jejich ukládání na skládky stanoven v bodě 7 přílohy č. 4 k vyhlášce 294/2005 Sb.

 d) biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů (cílem je snížit tento podíl do roku 2010 na 75 %, do roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995).

    Zavřít video