Zpět na seznam článků

Jak nakládat s odpadem v době koronaviru

Rady a tipy | 25.03.2020

Přinášíme Vám souhrn pravidel, která by se měla dodržovat při nakládání s odpady v domácnostech v jednotlivých situacích během koronaviru.

V současné době pandemie onemocnění COVID-19 se plošně zavádí opatření, jejichž cílem je zabránit dalšímu šíření nákazy. I v nakládání s odpady by nyní bezpečnost měla být hlavní prioritou. Přinášíme Vám proto souhrn pravidel, která by se měla dodržovat při nakládání s odpady v domácnostech v jednotlivých situacích.

Domácnosti bez potvrzených nakažených COVID-19

Pokud u žádného člena Vaší domácnosti nebyla prokázána přítomnost viru způsobujícího COVID-19 a nepotýkáte se s žádnými příznaky, je možné dále pokračovat ve třídění produkovaného odpadu, i tak je ale nutné dodržovat následující bezpečnostní opatření:

 • Do koše na směsný odpad použijte pytle s pevnou stěnou, případně můžete použít 2–3 do sebe vložené pytle, které sníží riziko protrhnutí na minimum.
 • Do směsného odpadu vhazujte použité antigenní testy a všechny ochranné i hygienické pomůcky, jako jsou použité roušky, respirátory, jednorázové rukavice apod. V případě nachlazení používejte jednorázové papírové kapesníky, i ty následně vhazujte do koše na směsný odpad.
 • Tento odpad vhazujte pouze a jen do černé popelnice na směsný komunální odpad, nenechávejte jej v žádném případě ležet vedle.

Domácnosti v hygienou nařízené karanténě

V případě karantény a zvýšeného rizika je také nutné zpřísnit bezpečnostní pravidla a zacházet s odpadem produkovaným v místě civilního obydlí (obce, města) následujícím způsobem:

 • Přerušte v tomto případě zcela třídění odpadu!
 • Použijte opět 2–3 pevné pytle vložené do sebe, které se umístí do koše na směsný odpad (ideálně s pedálem, aby nebylo nutné se koše a pytlů zbytečně dotýkat a zabránilo se tak šíření viru).
 • Veškerý v domácnosti vyprodukovaný odpad (tedy i včetně toho, který je možné vytřídit, tj. plasty, sklo, papír, biologický odpad, kov) musí být dočasně ukládán do jednoho společného koše na směsný odpad. Do stejného koše vhazujte také antigenní testy, kapesníky, role papíru, roušky, respirátory, rukavice, jednorázové utěrky apod.
 • Dejte pozor, aby domácí zvířata neměla přístup do místnosti, ve které je odpad uložen.
 • Vynesení pytle by mělo být provedeno pomocí jednorázových rukavic. Pytel před vynesením z vnějšku dezinfikujte a zacházejte s ním velmi opatrně, aby nedošlo k protržení, a důkladně jej uzavřete (například zavažte stahovacími šňůrkami nebo lepicí páskou). Opět platí pravidlo vhodit pytel pouze do černé popelnice a v žádném případě ho nenechat ležet venku.
 • Jakmile jsou pytle vyneseny, vyhoďte použité rukavice do již připraveného nového pytle na směsný odpad (opět 2–3 kusy, jeden vložený do druhého). Ihned potom si umyjte ruce.

V případě pozitivního testu na koronavirus u člena domácnosti

V případě, že ve Vaší rodině byla potvrzena nákaza COVID-19, platí veškerá opatření uvedená v předchozím odstavci. Dále také:

 • Pokuste se zajistit, aby Vám odpad vynesl někdo zvenčí, obraťte se na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na obec. Prioritou je hlavně omezit pohyb mimo domácnost a nákazu dál nešířit ve veřejném prostoru.
 • Konkrétní postup, jak s tímto odpadem nakládat by měl stanovit místně příslušný úřad po domluvě s odpadovou společností. Specifický postup (např. speciální svoz) pro odvoz takového odpadu stanoví obec s orgánem ochrany veřejného zdraví (např. Krajská hygienická stanice).

Bezpečnostní pravidla pro pracovníky firem nakládajících s odpady

Směsný komunální odpad je nutno z hlediska ochrany pracovníků svozových firem považovat vždy za odpad nebezpečný, a proto je nezbytné, aby pracovníci byli proškoleni, jak s ním bezpečně nakládat, jak používat vhodné ochranné pomůcky a jak dodržovat hygienická opatření.

 • Pracovníci manipulující s odpadem by měli používat ochranné pomůcky jako jsou roušky nebo respirátory, vhodný oděv a obuv chránící tělo před kontaktem s odpadem, rukavice a ochranné brýle. Jak správně manipulovat s rouškou se dozvíte ZDE.
 • Po sejmutí pracovního kontaminovaného oděvu je nutné provést jeho očištění a dezinfikaci. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při snímání masek a respirátorů.
 • Při manipulaci s odpady se nedotýkejte obličeje nebo otevřených ran, nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • Po každé manipulaci s odpadem si pečlivě umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Jak si správně umýt ruce zjistíte ZDE.

 

Důležitá je prevence

Stejně tak jako u odpadů je nejdůležitější předcházení jejich vzniku, i u koronaviru je důležité tomuto onemocnění předcházet, a proto je potřeba dodržovat určitá pravidla:

 • Myjte si často ruce a to pečlivě a po dobu alespoň 20 sekund (jak si správně umýt ruce ZDE) anebo používejte dezinfekční gely na bázi alkoholu.
 • Virus se dostává do těla přes sliznici, nedotýkejte se proto neumytýma rukama očí, nosu atp.
 • Zdraví je důležitější než vznik odpadů, takže pokud potřebujete kýchnout nebo smrkat, používejte jednorázový kapesník, který hned vyhodíte.
 • Noste roušky nebo respirátory a dbejte přitom na opatrnost při její manipulaci (jak správně zacházet s rouškou ZDE).
 • V těchto dnech je více než důležitá disciplinovanost, dbejte proto nařízení vlády a veškerým opatřením, které jsou s nimi spojené.

 

Zdroj: SZÚ, Ministerstvo životního prostředí

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Odpady/Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_nakladajicimi_s_infekcnimi_odpady_upr.1_1.pdf

 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

 • nejnovější informace z odpadové legislativy
 • inspirativní příklady z regionů
 • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství