Řešení pro obce a města: Biologicky rozložitelné odpady a ECONIT

Řešení pro školy a restaurace: Gastroodpady

Řešení pro domácnosti: Předcházení vzniku odpadů a třídění

Každý obyvatel vyprodukuje přibližně 300 kg odpadu ročně, z něhož více než 45-60% tvoří biologicky rozložitelný odpad.

 

Pro zjednodušení: každá nádoba na odpad u domu/v bytovce obsahuje skoro polovinu bioodpadu, který se dá zkompostovat. Tyto nádoby pak odcházejí na skládky s odpadem, který tam nepatří.

Cílem JRK Česká republika s. r. o., je odbourat ze směsného komunálního odpadu biologicky rozložitelnou složku (zahradní odpad jako tráva, listí, odřezky keřů a stromů, ale i kuchyňské odpady …), a tak:

1. snížit množství skládkovaného odpadu,
2. snížit náklady za svoz odpadu, a tím ušetřit obecní finance,
3. předcházet vzniku obrovského množství skleníkových a jiných plynů,
4. bioodpad přeměnit na hodnotný zdroj živin – kompost.

Podporujeme zavádění chytrých řešení v odpadovém hospodářství se zaměřením na systémy Door to door“ a „PAYT, jejichž cílem je snížit množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí.

V rámci našeho konceptu „Pro méně odpadu“ spolupracujeme s obcemi a jednotlivci na hledání cesty ke snižování množství směsných komunálních odpadů. Děje se to především pomocí kompletního řešení na klíč: podporou domácího kompostování, předcházením vzniku odpadů a zvyšováním míry třídění odpadů.

Jedním z příkladů je i obec Trojanovice, která dokázala za poslední roky výrazně snížit svoje odpady. A to díky bonusovému systému elektronické evidenci odpadů či systému domácího kompostování. Přesvědčte se o tom sami.

Našimi partnery jsou také zařízení společného stravování, školy/školky, firmy či neziskové organizace, pro které poskytujeme řešení, díky nimž mohou zkompostovat biologicky rozložitelný kuchyňský odpad prostřednictvím elektrických kompostérů.

Velký význam vidíme také v osvětových kampaních pro obyvatele obcí, bez kterých by systém kompostování nemusel vždy dokonale fungovat. Proto je naším druhým nejdůležitějším cílem vzdělávat lidi a také jim nastavit obraz o aktuálním stavu jejich odpadů (i prostřednictvím analýz odpadů, které provádíme ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky).

Zavřít video