Zpět na seznam článků

Katalog odpadů – vše, co potřebujete vědět

Legislativa a dotace | 25.01.2022

Zákon stanovuje, že původci musí své odpady zařazovat podle Katalogu odpadů. V něm je každý odpad označen unikátním šestimístným kódem, který pak slouží k identifikaci opadu, určuje další nakládání s odpadem a používá se také k vedení evidence produkce odpadů.

katalog odpadů

Co vás zajímá o Katalogu odpadů?

jak pracovat s katalogem odpadů | nebezpečné a ostatní odpady v katalogu odpadů | důležité pojmy z katalogu odpadů (těžké kovy, nebezpečná látka, přechodné kovy, stabilizace, částečná stabilizace, solidifikace) | skupiny katalogu odpadů | speciální zařazení (autovraky, komunální odpady, obaly a vytříděné složky) | PDF ke stažení

Jak pracovat s Katalogem odpadů

Při zařazování odpadu do Katalogu odpadů postupujte krok za krokem. Nejdříve vyberte odvětví, obor nebo technologický proces, při kterém odpad vznikl a na základě toho vyberte skupinu (1– 20). Pak zvolte podskupinu, která blíže určuje původ odpadu. Ve zvolené podskupině pak najděte odpad s katalogovým číslem, které ho nejvíce vystihuje.

Primárně vybírejte ze skupin 1–12 a 17–20. Pokud odpad nepatří do žádné z této skupin, hledejte ve skupinách 13, 14 a 15. V případě, že neuspějete ani tady, podívejte se do skupiny 16. Jestli se vám ani zde nepodaří odpad vhodně zařadit, je tu ještě jedna možnost. Vyhledejte skupinu a podskupinu, do které odpad spadá, a poté použijte katalogové číslo končící dvojčíslím 99. Pokud se ale rozhodnete pro toto řešení, konzultuje to nejdříve s krajským úřadem.

V případě, že se odpad skládá z několika různých složek, které mají v Katalogu odpadu jiná označení, zařaďte ho k odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na životní prostředí a člověka nejvíce zásadní a nebezpečný.

Nebezpečné a ostatní odpady v Katalogu odpadů

Katalog odpadů se dělí na nebezpečné odpady, které mají za svým unikátním číslem hvězdičku (*), a ostatní odpady. Pro větší přehlednost za názvem odpadu vždy také najdete N nebo O, například:

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N

08 01 12   Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O

Jak jde na příkladu také vidět, odpady se v Katalogu odpadů často „zrcadlí“. Tzn. konkrétní odpad bez nebezpečných látek se označuje jako ostatní odpad (O). Stejný odpad obsahující nebezpečné látky má pak podobný název i číslo, ale zařadí se jako nebezpečný (N) a u jeho čísla najdete hvězdičku (*).

Důležité pojmy z Katalogu odpadů

Těžké kovy

Podle zákona je v Katalogu odpadů těžkým kovem jakákoliv sloučenina antimonu, arsenu, kadmia, chromu s oxidačním číslem 6, mědi, olova, rtuti, niklu, selenu, telluru, thalia a cínu, včetně všech těchto látek v kovové formě či podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky.

Nebezpečná látka

Látku označujeme jako nebezpečnou, pokud splňuje alespoň jednu z následujících vlastností:

  • výbušná
  • oxidující
  • hořlavá
  • infekční
  • uvolňuje akutně toxický plyn

Přechodné kovy

Přechodnými kovy jsou v Katalogu odpadů sloučeniny kandia, vanadu, manganu, kobaltu, mědi, ytria, niobu, hafnia, wolframu, titanu, chromu, železa, niklu, zinku, zirkonia, molybdenu a tantalu, včetně všech těchto látek v kovové formě či podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky.

Stabilizace

Stabilizace je proces, během kterého se z odpadu odstraňují jeho nebezpečné složky. Tím se také mění jeho kategorie, a proto se do katalogu odpadů nezařazuje jako nebezpečný odpad (N), ale jako ostatní odpad (O).

Částečná stabilizace

Jako částečně stabilizované odpady označujeme ty, které po stabilizaci stále obsahují nebezpečné složky.

Solidifikace

Během solidifikace se odpady smíchají s vhodnými látkami (cement, popílek, vápno nebo vápenný hydrát), aby se změnily fyzické nebo chemické vlastnosti odpadu a mohl tak být uložen na skládku.

Speciální zařazení

Autovraky

Autovraky a odpady z autovraků se běžně zařazují do skupiny 16 01. Provozovatel zařízení, které autovraky sbírá, je pak zařadí pod katalogové číslo 16 01 04* Autovraky.  Po odstranění nebezpečných součástek a dílů a odčerpání kapalin z autovraku se dá zařadit pod katalogové číslo 16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí.

Komunální odpady

Komunální odpady jsou odpady, které primárně produkují občané měst a obcí. Nepatří sem odpady z podnikatelské činnosti. Komunální odpady pak zařazujeme do skupiny č. 20.

Obaly a vytříděné složky

Odpad, který se sbírá a sváží odděleně (plast, papír, sklo) se zařazuje do podskupiny 15 01. Patří sem i jeho směsi vytříděné z komunálního odpadu.

Skupiny Katalogu odpadů

01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ

02 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

04 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

05 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

11 ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLU A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVU

12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)

14 ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

18 ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)

19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE
01 01 Odpady z těžby nerostů
01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů O
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů O
01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů
01 03 04* Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky N
01 03 05* Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky N
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O
01 03 07* Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky N
01 03 08 Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07 O
01 03 09 Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 10 O
01 03 10* Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07 N
01 03 99 Odpady jinak blíže neurčené O
01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
01 04 07* Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 O
01 04 09 Odpadní písek a jíl O
01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 O
01 04 11 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07 O
01 04 12 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 O
01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07 O
01 04 99 Odpady jinak blíže neurčené O
01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu O
01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky N
01 05 06* Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky N
01 05 07 Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 O
01 05 08 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 O
01 05 99 Odpady jinak blíže neurčené O

02 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti
02 01 01 Kaly z praní a z čištění O
02 01 02 Odpad živočišných tkání O
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O
02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů) O
02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku O
02 01 07 Odpady z lesnictví O
02 01 08* Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky N
02 01 09 Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08 O
02 01 10 Kovové odpady O
02 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O
02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
02 02 01 Kaly z praní a čištění O
02 02 02 Odpad živočišných tkání O
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O
02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O
02 02 99 Odpady jinak blíže neurčené O
02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďovaní a separaceO
02 03 02 Odpady konzervačních činidel O
02 03 03 Odpady z extrakce rozpouštědly O
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O
02 03 99 Odpady jinak blíže neurčené O
02 04 Odpady z výroby cukru
02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy O
02 04 02 Odpad uhličitanu vápenatého O
02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O
02 04 99 Odpady jinak blíže neurčené O
02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O
02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vznikuO
02 05 99 Odpady jinak blíže neurčené O
02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O
02 06 02 Odpady konzervačních činidel O
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O
02 06 99 Odpady jinak blíže neurčené O
02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01 Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin O
02 07 02 Odpady z destilace lihovin O
02 07 03 Odpady z chemického zpracování O
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O
02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O
02 07 99 Odpady jinak blíže neurčené O
03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY
03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01 Odpadní kůra a korek O
03 01 04* Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky N
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 O
03 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O
03 02 Odpady z impregnace dřeva
03 02 01* Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva N
03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva N
03 02 03* Organokovová činidla k impregnaci dřeva N
03 02 04* Anorganická činidla k impregnaci dřeva N
03 02 05* Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky N
03 02 99 Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená O
03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo O
03 03 02 Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) O
03 03 05 Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru O
03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky O
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci O
03 03 09 Odpadní kaustifikační kal O
03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění O
03 03 11 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10 O
03 03 99 Odpady jinak blíže neurčené O

04 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka O
04 01 02 Odpad z loužení O
04 01 03* Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze N
04 01 04 Činící břečka obsahující chrom O
04 01 05 Činící břečka neobsahující chrom O
04 01 06 Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O
04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O
04 01 08 Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom O
04 01 09 Odpady z úpravy a apretace O
04 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O
04 02 Odpady z textilního průmyslu
04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) O
04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) O
04 02 14* Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla N
04 02 15 Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14 O
04 02 16* Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky N
04 02 17 Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16 O
04 02 19* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
04 02 20 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19 O
04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken O
04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken O
04 02 99 Odpady jinak blíže neurčené O

05 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ
05 01 Odpady ze zpracování ropy
05 01 02* Kaly z odsolovacích zařízení N
05 01 03* Kaly ze dna nádrží na ropné látky N
05 01 04* Kyselé alkylové kaly N
05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky N
05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení N
05 01 07* Kyselé dehty N
05 01 08* Jiné dehty N
05 01 09* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
05 01 10 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09 O
05 01 11* Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad N
05 01 12* Ropa obsahující kyseliny N
05 01 13 Kaly z napájecí vody pro kotle O
05 01 14 Odpad z chladicích kolon O
05 01 15* Upotřebené filtrační hlinky N
05 01 16 Odpady obsahující síru z odsiřování ropy O
05 01 17 Asfalt O
05 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O
05 06 Odpady z pyrolytického zpracování uhlí
05 06 01* Kyselé dehty N
05 06 03* Jiné dehty N
05 06 04 Odpad z chladicích kolon O
05 06 99 Odpady jinak blíže neurčené O
05 07 Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu
05 07 01* Odpady obsahující rtuť N
05 07 02 Odpady obsahující síru O
05 07 99 Odpady jinak blíže neurčené O

06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
06 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin
06 01 01* Kyselina sírová a kyselina siřičitá N
06 01 02* Kyselina chlorovodíková N
06 01 03* Kyselina fluorovodíková N
06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá N
06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá N
06 01 06* Jiné kyseliny N
06 01 99 Odpady jinak blíže neurčené N
06 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií
06 02 01* Hydroxid vápenatý N
06 02 03* Hydroxid amonný N
06 02 04* Hydroxid sodný a hydroxid draselný N
06 02 05* Jiné alkálie N
06 02 99 Odpady jinak blíže neurčené O
06 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
06 03 11* Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy N
06 03 13* Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy N
06 03 14 Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13 O
06 03 15* Oxidy kovů obsahující těžké kovy N
06 03 16 Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15 O
06 03 99 Odpady jinak blíže neurčenéO
06 04 Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03
06 04 03* Odpady obsahující arsen N
06 04 04* Odpady obsahující rtuť N
06 04 04 01* Kovová rtuť N
06 04 05* Odpady obsahující jiné těžké kovy N
06 04 99 Odpady jinak blíže neurčené O
06 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
06 05 02* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
06 05 03 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02 O
06 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů
06 06 02* Odpady obsahující nebezpečné sulfidy N
06 06 03 Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 O
06 06 99 Odpady jinak blíže neurčené O
06 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů
06 07 01* Odpady obsahující azbest z elektrolýzy N
06 07 02* Aktivní uhlí z výroby chlóru N
06 07 03* Kaly síranu barnatého obsahující rtuť N
06 07 04* Roztoky a kyseliny, např. vyčerpaná kyselina N
06 07 99 Odpady jinak blíže neurčené O
06 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů
06 08 02* Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany N
06 08 99 Odpady jinak blíže neurčené O
06 09 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu
06 09 02 Struska obsahující fosfor O
06 09 03* Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami N
06 09 04 Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03 O
06 09 99 Odpady jinak blíže neurčené O
06 10 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv
06 10 02* Odpady obsahující nebezpečné látky N
06 10 99 Odpady jinak blíže neurčené O
06 11 Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel
06 11 01 Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého O
06 11 99 Odpady jinak blíže neurčené O
06 13 Odpady z jiných anorganických chemických procesů
06 13 01* Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy N
06 13 02* Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02) N
06 13 03 Saze průmyslově vyráběné O
06 13 04* Odpady ze zpracování azbestu N
06 13 05* Saze N
06 13 99 Odpady jinak blíže neurčené O

07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
07 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
07 01 01* Promývací vody a matečné louhy N
07 01 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 01 07* Halogenované destilační a reakční zbytky N
07 01 08* Jiné destilační a reakční zbytky N
07 01 09* Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla N
07 01 10* Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla N
07 01 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
07 01 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11 O
07 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O
07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 01* Promývací vody a matečné louhy N
07 02 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 02 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 02 07* Halogenované destilační a reakční zbytky N
07 02 08* Jiné destilační a reakční zbytky N
07 02 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 02 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 02 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
07 02 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11 O
07 02 13 Plastový odpad O
07 02 14* Odpady přísad obsahující nebezpečné látky N
07 02 15 Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14 O
07 02 16* Odpady obsahující nebezpečné silikony N
07 02 17 Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16 O
07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené O
07 02 99 01 Pryžový odpad
07 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
07 03 01* Promývací vody a matečné louhy N
07 03 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 03 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 03 07* Halogenované destilační a reakční zbytky N
07 03 08* Jiné destilační a reakční zbytky N
07 03 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 03 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 03 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
07 03 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11 O
07 03 99 Odpady jinak blíže neurčené O
07 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů
07 04 01* Promývací vody a matečné louhy N
07 04 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 04 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 04 07* Halogenované destilační a reakční zbytky N
07 04 08* Jiné destilační a reakční zbytky N
07 04 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 04 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 04 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
07 04 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11 O
07 04 13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky N
07 04 99 Odpady jinak blíže neurčené O
07 05 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
07 05 01* Promývací vody a matečné louhy N
07 05 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 05 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 05 07* Halogenované destilační a reakční zbytky N
07 05 08* Jiné destilační a reakční zbytky N
07 05 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 05 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 05 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
07 05 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11 O
07 05 13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky N
07 05 14 Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13 O
07 05 99 Odpady jinak blíže neurčené O
07 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
07 06 01* Promývací vody a matečné louhy N
07 06 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 06 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 06 07* Halogenované destilační a reakční zbytky N
07 06 08* Ostatní destilační a reakční zbytky N
07 06 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 06 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 06 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
07 06 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11 O
07 06 99 Odpady jinak blíže neurčené O
07 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků
07 07 01* Promývací vody a matečné louhy N
07 07 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 07 07* Halogenované destilační a reakční zbytky N
07 07 08* Jiné destilační a reakční zbytky N
07 07 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 07 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 07 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
07 07 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11 O
07 07 99 Odpady jinak blíže neurčené O

08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O
08 01 13* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N
08 01 14 Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13 O
08 01 15* Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek N
08 01 16 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15 O
08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N
08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 O
08 01 19* Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek N
08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19 O
08 01 21* Odpadní odstraňovače barev nebo laků N
08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O
08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)
08 02 01 Odpadní práškové nátěrové barvy O
08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály O
08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály O
08 02 99 Odpady jinak blíže neurčené O
08 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
08 03 07 Vodné kaly obsahující tiskařské barvy O
08 03 08 Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy O
08 03 12* Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky N
08 03 13 Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12 O
08 03 14* Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky N
08 03 15 Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14 O
08 03 16* Odpadní leptací roztoky N
08 03 17* Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky N
08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 O
08 03 19* Disperzní olej N
08 03 99 Odpady jinak blíže neurčené O
08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnících výrobků)
08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O
08 04 11* Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N
08 04 12 Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11 O
08 04 13* Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N
08 04 14 Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13 O
08 04 15* Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami N
08 04 16 Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 15 O
08 04 17* Kalafunový olej N
08 04 99 Odpady jinak blíže neurčené O
08 05 Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08
08 05 01* Odpadní isokyanáty N

09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
09 01 Odpady z fotografického průmyslu
09 01 01* Vodné roztoky vývojek a aktivátorů N
09 01 02* Vodné roztoky vývojek ofsetových desek N
09 01 03* Roztoky vývojek v rozpouštědlech N
09 01 04* Roztoky ustalovačů N
09 01 05* Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů N
09 01 06* Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku N
09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra O
09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra O
09 01 10 Fotoaparáty najedno použití bez baterií O
09 01 11* Fotoaparáty najedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 N
09 01 12 Fotoaparáty najedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11 O
09 01 13* Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod číslem 09 01 06 N
09 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ
10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) O
10 01 02 Popílek ze spalování uhlí O
10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva O
10 01 04* Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů N
10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin O
10 01 07 Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů O
10 01 09* Kyselina sírová N
10 01 13* Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu N
10 01 14* Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky N
10 01 15 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14 O
10 01 16* Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky N
10 01 07 Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16 O
10 01 18* Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky N
10 01 09 Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 O
10 01 20* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
10 01 21 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20 O
10 01 22* Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky N
10 01 23 Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22 O
10 01 24 Písky z fluidních loží O
10 01 25 Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny O
10 01 26 Odpady z čištění chladicí vody O
10 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 02 Odpady z průmyslu železa a oceli
10 02 01 Odpady ze zpracování strusky O
10 02 02 Nezpracovaná struska O
10 02 07* Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky N
10 02 08 Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07 O
10 02 10 Okuje z válcování O
10 02 01* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N
10 02 12 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11 O
10 02 13* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky N
10 02 14 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13 O
10 02 15 Jiné kaly a filtrační koláče O
10 02 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 03 Odpady z pyrometalurgie hliníku
10 03 02 Odpadní anody O
10 03 04* Strusky z prvního tavení N
10 03 05 Odpadní oxid hlinitý O
10 03 08* Solné strusky z druhého tavení N
10 03 09* Černé stery z druhého tavení N
10 03 15* Stery, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích N
10 03 16 Jiné stery neuvedené pod číslem 10 03 15 O
10 03 17* Odpady obsahující dehet z výroby anod N
10 03 18 Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17 O
10 03 19* Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky N
10 03 20 Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19 O
10 03 21* Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky N
10 03 22 Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21 O
10 03 23* Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky N
10 03 24 Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23 O
10 03 25* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky N
10 03 26 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25 O
10 03 27* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N
10 03 28 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27 O
10 03 29* Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky N
10 03 30 Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29 O
10 03 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 04 Odpady z pyrometalurgie olova
10 04 01* Strusky (z prvního a druhého tavení) N
10 04 02* Pěna a stery (z prvního a druhého tavení) N
10 04 03* Arzeničnan vápenatý N
10 04 04* Prach z čištění spalin N
10 04 05* Jiný úlet a prach N
10 04 06* Pevný odpad z čištění plynu N
10 04 07* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu N
10 04 09* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N
10 04 10 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09 O
10 04 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 05 Odpady z pyrometalurgie zinku
10 05 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) O
10 05 03* Prach z čištění spalin N
10 05 04 Jiný úlet a prach O
10 05 05* Pevné odpady z čištění plynu N
10 05 06* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu N
10 05 08* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N
10 05 09 Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08 O
10 05 10* Stery a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích N
10 05 01 Jiné stery a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10 O
10 05 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 06 Odpady z pyrometalurgie mědi
10 06 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) O
10 06 02 Pěna a stery (z prvního a druhého tavení) O
10 06 03* Prach z čištění spalin N
10 06 04 Jiný úlet a prach O
10 06 06* Pevný odpad z čištění plynu N
10 06 07* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu N
10 06 09* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N
10 06 10 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09 O
10 06 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 07 Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny
10 07 01 Strusky (z prvního a druhého tavení) O
10 07 02 Pěna a stery (z prvního a druhého tavení) O
10 07 03 Pevný odpad z čištění plynu O
10 07 04 Jiný úlet a prach O
10 07 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu O
10 07 07* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N
10 07 08 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07 O
10 07 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
10 08 04 Úlet a prach O
10 08 08* Solné strusky z prvního a druhého tavení N
10 08 09 Jiné strusky O
10 08 10* Stery a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích N
10 08 01 Jiné stery a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10 O
10 08 12* Odpady obsahující dehet z výroby anod N
10 08 13 Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12 O
10 08 14 Odpadní anody O
10 08 15* Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky N
10 08 16 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15 O
10 08 17* Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky N
10 08 18 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17 O
10 08 19* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky N
10 08 20 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19 O
10 08 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 09 Odpady ze slévání železných odlitků
10 09 03 Pecní struska O
10 09 05* Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky N
10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05 O
10 09 07* Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky N
10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07 O
10 09 09* Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky N
10 09 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09 O
10 09 01* Jiný úlet obsahující nebezpečné látky N
10 09 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11 O
10 09 13* Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky N
10 09 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13 O
10 09 15* Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky N
10 09 16 Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15 O
10 09 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 10 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
10 10 03 Pecní struska O
10 10 05* Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky N
10 10 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05 O
10 10 07* Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky N
10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07 O
10 10 09* Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky N
10 10 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09 O
10 10 11* Jiný úlet obsahující nebezpečné látky N
10 10 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11 O
10 10 13* Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky N
10 10 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13 O
10 10 15* Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky N
10 10 16 Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15 O
10 10 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken O
10 11 05 Úlet a prach O
10 11 09* Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky N
10 11 10 Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09 O
10 11 11* Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek) N
10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 O
10 11 13* Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky N
10 11 14 Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13 O
10 11 15* Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky N
10 11 16 Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15 O
10 11 17* Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky N
10 11 18 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17 O
10 11 19* Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
10 11 20 Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19 O
10 11 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 12 01 Odpady z výroby keramického zboží, tašek, cihel a stavit 
10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
10 12 03 Úlet a prach O
10 12 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynů O
10 12 06 Vyřazené formy O
10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) O
10 12 09* Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky N
10 12 10 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09 O
10 12 11* Odpady z glazování obsahující těžké kovy N
10 12 12 Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11 O
10 12 13 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku O
10 12 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 13 01 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
10 13 01 Odpady surovin před tepelným zpracováním O
10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna O
10 13 06 Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13) O
10 13 07 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu O
10 13 09* Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest N
10 13 10 Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09 O
10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 O
10 13 12* Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky N
10 13 13 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12 O
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O
10 13 99 Odpady jinak blíže neurčené O
10 14 Odpady z krematorií
10 14 01* Odpad z čištění plynu obsahující rtuť N

11 ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLU A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVU
11 01 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)
11 01 05* Kyselé mořicí roztoky N
11 01 06* Kyseliny blíže nespecifikované N
11 01 07* Alkalické mořicí roztoky N
11 01 08* Kaly z fosfátování N
11 01 09* Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky N
11 01 10 Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09 O
11 01 11* Oplachové vody obsahující nebezpečné látky N
11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 110111 O
11 01 13* Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky N
11 01 14 Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13 O
11 01 15* Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky N
11 01 16* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů N
11 01 98* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky N
11 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O
11 02 Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů
11 02 02* Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu) N
11 02 03 Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy O
11 02 05* Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky N
11 02 06 Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05 O
11 02 07* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky N
11 02 99 Odpady jinak blíže neurčené O
11 03 Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů
11 03 01* Odpady obsahující kyanidy N
11 03 02* Jiné odpady N
11 05 Odpady ze žárového zinkování
11 05 01 Tvrdý zinek O
11 05 02 Zinkový popel O
11 05 03* Pevné odpady z čištění plynu N
11 05 04* Upotřebené tavidlo N
11 05 99 Odpady jinak blíže neurčené O

12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O
12 01 02 Úlet železných kovů O
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O
12 01 03 01 Měď, bronz a mosaz O
12 01 03 02 Hliník O
12 01 03 03 Olovo O
12 01 03 04 Zinek O
12 01 03 06 Cín O
12 01 04 Úlet neželezných kovů O
12 01 05 Plastové hobliny a třísky O
12 01 06* Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) N
12 01 07* Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) N
12 01 08* Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny N
12 01 09* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny N
12 01 10* Syntetické řezné oleje N
12 01 12* Upotřebené vosky a tuky N
12 01 13 Odpady ze svařování O
12 01 14* Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky N
12 01 15 Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14 O
12 01 16* Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky N
12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 O
12 01 18* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej N
12 01 19* Snadno biologicky rozložitelný řezný olej N
12 01 20* Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky N
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 O
12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O
12 03 Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)
12 03 01* Prací vody N
12 03 02* Odpady z odmašťování vodní parou N

13

ODPADY OLEJŮ A ODPADY Z KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 a 19)
13 01 Odpadní hydraulické oleje
13 01 01* Hydraulické oleje obsahující PCB N
13 01 04* Chlorované emulze N
13 01 05* Nechlorované emulze N
13 01 09* Chlorované hydraulické minerální oleje N
13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje N
13 01 13* Syntetické hydraulické oleje N
13 01 11* Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje N
13 01 13* Jiné hydraulické oleje N
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 02 04* Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N
13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N
13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N
13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje N
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje N
13 03 Odpadní izolační a teplonosné oleje
13 03 01* Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB N
13 03 06* Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01 N
13 03 07* Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje N
13 03 08* Syntetické izolační a teplonosné oleje N
13 03 09* Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje N
13 03 10* Jiné izolační a teplonosné oleje N
13 04 Oleje z lodního dna
13 04 01* Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby N
13 04 02* Oleje z kanalizace přístavních mol N
13 04 03* Oleje ze dna jiných lodí N
13 05 Odpady z odlučovačů oleje
13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje N
13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje N
13 05 03* Kaly z lapáků nečistot N
13 05 06* Olej z odlučovačů oleje N
13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N
13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje N
13 07 Odpady kapalných paliv
13 07 01* Topný olej a motorová nafta N
13 07 02* Motorový benzín N
13 07 03* Jiná paliva (včetně směsí) N
13 08 Odpadní oleje blíže nespecifikované
13 08 01* Odsolené kaly nebo emulze N
13 08 02* Jiné emulze N
13 08 99* Odpady jinak blíže neurčené N

14 ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)
14 06 Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů
14 06 01* Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC) N
14 06 01 01* Jiná chladící a hnací média N
14 06 02* Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N
14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N
14 06 04* Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla N
14 06 05* Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla N

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné obaly O
15 01 04 Kovové obaly O
15 01 05 Kompozitní obaly O
15 01 06 Směsné obaly O
15 01 07 Skleněné obaly O
15 01 09 Textilní obaly O
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N
15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob N
15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 O

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ
16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13, 14 a v podskupinách 16 06 a 16 08)
16 01 03 Pneumatiky O
16 01 04* Autovraky N
16 01 04 01* Vyřazená vozidla s ukončenou životností N
16 01 06 Vyřazená vozidla s ukončenou životností zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí O
16 01 06 01 Vyřazené dopravní prostředky z různých druhů dopravy a stroje zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí O
16 01 07* Olejové filtry N
16 01 08* Součástky obsahující rtuť N
16 01 09* Součástky obsahující PCB N
16 01 10* Výbušné součásti (např. airbagy) N
16 01 11* Brzdové destičky obsahující asbest N
16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 O
16 01 13* Brzdové kapaliny N
16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N
16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14 O
16 01 16 Nádrže na zkapalněný plyn O
16 01 17 Železné kovy O
16 01 18 Neželezné kovy O
16 01 19 Plasty O
16 01 20 Sklo O
16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 1601 07až1601 11 a1601 13 a 16 01 14 N
16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené O
16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O
16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízení
16 02 09* Transformátory a kondenzátory obsahující PCB N
16 02 10* Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09 N
16 02 11* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) N
16 02 12* Vyřazená zařízení obsahující volný azbest N
16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 N
16 02 13 01* Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti N
16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 O
16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení N
16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 O
16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky
16 03 03* Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky N
16 03 04 Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03 O
16 03 05* Organické odpady obsahující nebezpečné látky N
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 O
16 03 07* Kovová rtuť N
16 04 Odpady výbušných materiálů
16 04 01* Odpadní munice a střelivo N
16 04 02* Odpad z pyrotechnických výrobků N
16 04 03* Odpad z jiných výbušných materiálů N
16 05 Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie
16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky N
16 05 05 Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod číslem 16 05 04 O
16 05 06* Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N
16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N
16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N
16 05 09 Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08 O
16 06 Baterie a akumulátory
16 06 01* Olověné akumulátory N
16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N
16 06 03* Baterie obsahující rtuť N
16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) O
16 06 05 Jiné baterie a akumulátory O
16 06 06* Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů N
16 07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
16 07 08* Odpady obsahující ropné látky N
16 07 09* Odpady obsahující jiné nebezpečné látky N
16 07 99 Odpady jinak blíže neurčené O
16 08 Upotřebené katalyzátory
16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07) O
16 08 02* Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny N
16 08 03 Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené O
16 08 04 Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07) O
16 08 05* Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou N
16 08 06* Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory N
16 08 07* Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami N
16 09 Oxidační činidla
16 09 01* Manganistany, např. manganistan draselný N
16 09 02* Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný N
16 09 03* Peroxidy, např. peroxid vodíku N
16 09 04* Oxidační činidla jinak blíže neurčená N
16 10 Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku
16 10 01* Odpadní vody obsahující nebezpečné látky N
16 10 02 Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01 O
16 10 03* Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky N
16 10 04 Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03 O
16 11 Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály
16 11 01* Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky N
16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01 O
16 11 03* Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky N
16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03 O
16 11 05* Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky N
16 11 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 O

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky N
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 Dřevo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O
17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu N
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O
17 04 02 Hliník O
17 04 03 Olovo O
17 04 04 Zinek O
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 06 Cín O
17 04 07 Směsné kovy O
17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N
17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O
17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O
17 05 05* Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky N
17 05 06 Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky N
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 O
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu N
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest N
17 08 Stavební materiál na bázi sádry
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami N
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť N
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) N
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky N
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O

18 ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)
18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí
18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat

19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
19 01 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování O
19 01 05* Filtrační koláče z čištění odpadních plynů N
19 01 06* Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody N
19 01 07* Pevné odpady z čištění odpadních plynů N
19 01 10* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin N
19 01 11* Popel a struska obsahující nebezpečné látky N
19 01 12 Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 O
19 01 13* Popílek obsahující nebezpečné látky N
19 01 14 Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13 O
19 01 15* Kotelní prach obsahující nebezpečné látky N
19 01 16 Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15 O
19 01 17* Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky N
19 01 18 Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17 O
19 01 09 Odpadní písky z fluidních loží O
19 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O
19 02 Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chrómu či kyanidů, neutralizace)
19 02 03 Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné O
19 02 04* Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný N
19 02 05* Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky N
19 02 06 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05 O
19 02 07* Olej a koncentráty ze separace N
19 02 08* Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky N
19 02 09* Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky N
19 02 10 Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09 O
19 02 11* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky N
19 02 99 Odpady jinak blíže neurčené O
19 03 Stabilizované/ solidifikované odpady
19 03 04* Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08 N
19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 O
19 03 06* Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný N
19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06 O
19 03 08* Částečně stabilizovaná rtuť N
19 04 Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace
19 04 01 Vitrifikovaný odpad O
19 04 02* Popílek a jiný odpad z čištění spalin N
19 04 03* Nevitrifikovaná pevná fáze N
19 04 04 Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu O
19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 01 Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu O
19 05 02 Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu O
19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti O
19 05 99 Odpady jinak blíže neurčené O
19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu
19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu O
19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu O
19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu O
19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu O
19 06 99 Odpady jinak blíže neurčené O
19 07 Průsaková voda ze skládek
19 07 02* Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky N
19 07 03 Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02 O
19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 01 Shrabky z česlí O
19 08 02 Odpady z lapáků písku O
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod O
19 08 06* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů N
19 08 07* Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů N
19 08 08* Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy N
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky O
19 08 10* Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09 N
19 08 01* Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky N
19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 O
19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky N
19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 O
19 08 99 Odpady jinak blíže neurčené O
19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) O
19 09 02 Kaly z čiření vody O
19 09 03 Kaly z dekarbonizace O
19 09 04 Upotřebené aktivní uhlí O
19 09 05 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů O
19 09 06 Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů O
19 09 99 Odpady jinak blíže neurčené O
19 10 Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
19 10 01 Železný a ocelový odpad O
19 10 02 Neželezný odpad O
19 10 03* Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky N
19 10 04 Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03 O
19 10 05* Jiné frakce obsahující nebezpečné látky N
19 10 06 Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05 O
19 11 Odpady z regenerace olejů
19 11 01* Upotřebené filtrační hlinky N
19 11 02* Kyselé dehty N
19 11 03* Odpadní voda z regenerace olejů N
19 11 04* Odpady z čištění paliv pomocí zásad N
19 11 05* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
19 11 06 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05 O
19 11 07* Odpady z čištění spalin N
19 11 99 Odpady jinak blíže neurčené O
19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 02 Železné kovy O
19 12 03 Neželezné kovy O
19 12 04 Plasty a kaučuk O
19 12 05 Sklo O
19 12 06* Dřevo obsahující nebezpečné látky N
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 O
19 12 08 Textil O
19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny) O
19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) O
19 12 11* Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky N
19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 O
19 13 Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody
19 13 01* Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky N
19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01 O
19 13 03* Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky N
19 13 04 Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03 O
19 13 05* Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky N
19 13 06 Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05 O
19 13 07* Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky N
19 13 08 Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07 O

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 01 Papír a lepenka O
20 01 02 Sklo O
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O
20 01 10 Oděvy O
20 01 11 Textilní materiály O
20 01 13* Rozpouštědla N
20 01 14* Kyseliny N
20 01 15* Zásady N
20 01 17* Fotochemikálie N
20 01 19* Pesticidy N
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N
20 01 25 Jedlý olej a tuk O
20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N
20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 O
20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky N
20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 O
20 01 31* Nepoužitelná cytostatika N
20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 N
20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O
20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 N
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O
20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky N
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O
20 01 39 Plasty O
20 01 40 Kovy O
20 01 41 Odpady z čištění komínů O
20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené O
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O
20 02 02 Zemina a kameny O
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 01 Směsný komunální odpad O
20 03 02 Odpad z tržišť O
20 03 03 Uliční smetky O
20 03 04 Kal ze septiků a žump O
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O
20 03 07 Objemný odpad O
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O

 

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství