Zpět na seznam článků

10 let JRK: „Pracujeme na tom, aby se netřídění stalo nepohodlným…“

Ze života JRK | 25.02.2020

Před 10 lety se u tří mladých a nadšených lidí zrodila touha podnikat. Chtěli také udělat něco pro životní prostředí. Z nápadu se stala skutečná firma JRK a dnes mění odpadové hospodářství v České republice a na Slovensku. Součástí mise PRO MÉNĚ ODPADU je téměř padesátičlenný tým, který každý den usilovně pracuje na tom, aby zanechal kvalitní životní prostředí pro další generace.

Téma odpadového hospodářství je stále důležitější. Kde však z pohledu samospráv začít, když se v této oblasti doposud nic moc nedělalo?

Klíčové je poznat počáteční stav a určit si cíl. Mnohé samosprávy si myslí, že dobře třídí odpad, ale po realizaci fyzické analýzy odpadu jsou v šoku. Doposud odpady skoro vůbec neřešily, anebo je řešily bez komplexního strategického záměru a představě o budoucnosti.

Na základě desetileté praxe jsme identifikovali klíčové kroky pro transparentní a udržitelné odpadové hospodářství. Základem jsou správně vytvořené podmínky, odstranění anonymity a spravedlivý motivační systém. Zásadní změna nastane, když samospráva i domácnost získají přehled o množství vytvořeného odpadu. Tímto se do systému vnese spravedlnost, transparentnost a udržitelnost.

30 – 60 % obsahu našich odpadkových košů tvoří bioodpad. Nemusí však skončit na skládce. Můžeme jej využít jako zdroj živin. Stačí ho přesunout do kvalitních kompostérů, které vydrží desítky let anebo vytříděný bioodpad zpracovat v automatizované kompostárně, kde se promění na kompost nejvyšší kvality. Rozhodující je správný postup a technologie, jinak jsou kompostárny považovány za „skládky bioodpadu“, a o kompost z jejich produkce není žádný zájem.

Důležitou součástí je vzdělání občanů o tom, jak tvořit méně odpadu, lépe ho třídit a volit udržitelné alternativy produktů. Při třídění odpadu poslouží evidenční systém, díky kterému může samospráva zavést spravedlivé poplatky za odpad pro občany a mimo ekologické motivace mají i tu finanční. Vytvoříme vhodné podmínky, kde se „netřídění“ odpadu stane náročnější než třídění. Na základě studií a praxe vidíme, že nejefektivnější je systém sběru většiny složek odpadu od dveří. Díky tomu může samospráva zvýšit míru třídění až na 70 – 90 %, minimalizovat skládkování odpadu a podpořit integraci principů cirkulární ekonomiky v praxi.

 

Projekt pro obce „OBCE BEZ ODPADU“

 

Jak dosáhnout spokojenosti občanů v této oblasti?

Od začátku historie naší firmy spolupracujeme se samosprávami na osvětových aktivitách pro obyvatele. Vidíme, že je to nevyhnutelná součást každého opatření. Důležitou úlohou samosprávy je vytvořit pro občany přijatelné podmínky. Jen tak se zvýší jejich motivace v produkci méně odpadu, lepšího třídění a ohleduplnosti k životnímu prostředí.

Nevyhnutelnou součástí je správně fungující infrastruktura. Pohodlný a zároveň adresný systém sběru odpadů „od dveří“ umožní, aby občané převzali odpovědnost za svůj odpad. Samospráva může zavést spravedlivé poplatky za odpady. Každý občan zaplatí jen za to, co reálně vyhodí.

Pro spokojenost občanů je důležité zkombinovat osvětové aktivity a postupné zavádění jednotlivých řešení do praxe. Jsme rádi, že v České republice a na Slovensku máme neziskové organizace, které jsou nám v této oblasti velkou oporou a můžeme tak podpořit environmentální podvědomí a vzdělávání.

Proč je pro vás spolupráce s odborníky v oblasti životního prostředí důležitá?

Zvyšování povědomí o této problematice považujeme za naši odpovědnost na cestě k pozitivní změně. Zpřísňování legislativy v oblasti odpadového hospodářství je pro samosprávy velkým strašákem. Věříme, že díky úspěšným příkladům z praxe se jich nemusíme bát. Proto pracujeme v regionech a získáváme podklady pro výzkumy a vyhodnocení dat. Reálné výsledky, studie implementovaných řešení, nebo statistiky jsou relevantním důkazem, že zavedená opatření přináší výsledky. Nedokázali bychom to však my sami. Proto spolupracujeme s mnoha odborníky na odpadové hospodářství, a to nejen v České republice a na Slovensku, ale i v zahraničí. Vzájemná podpora a sdílení zkušeností nás všechny posouvá vpřed. Čím větší komunitu vytvoříme, tím rychleji posuneme tuto oblast vpřed.

Dlouho spolupracujeme s Institutem cirkulární ekonomiky

Firma už neprodává jen kompostéry. Rozšířila portfolio o komplexní řešení v odpadovém hospodářství. Co bylo impulzem k zavádění těchto inovací?

V České republice je přes 6 000 obcí a měst. Jen malé procento z nich má optimalizované odpadové hospodářství tak, aby bylo co nejšetrnější k životnímu prostředí a zároveň udržitelné z ekonomického hlediska.

Udržitelnost rozvoje a dlouhodobý přínos spočívá v ovlivnění produkce odpadů. Naším primárním úkolem je hledat nástroje, které dokážou předcházet jeho vzniku. Hledáme efektivní cesty, jak se na odpady dívat jako na zdroje a zároveň šířit myšlenku zodpovědného přístupu k odpadům mezi obyvateli.

Začali jsme systémem domácího kompostování, protože to je relativně jednoduché. Každá obec je jiná a jedno řešení se nedá implementovat všude. Přispělo k tomu i zpřísnění legislativy Evropské unie, stanovení cílů na 10% skládkování odpadů a 70% úroveň recyklace do roku 2035. Odpadové hospodářství potřebujeme řešit krok po kroku. Proto je vybavení domácností kompostéry první krok v snížení produkce odpadů. Na něj navazuje evidence odpadů, díky které obec zkontroluje, že bioodpad už nekončí na skládce a zároveň motivuje občany k lepšímu třídění ostatních odpadů. Evidence je propojená s tříděným sběrem kuchyňského odpadu. Díky tomu se ještě víc sníží množství skládkovaného odpadu. Vytříděný bioodpad je čistější, což je důležité pro jeho přeměnu na kvalitní hnojivo. Všechna řešení jsou propojena a jejich cílem je bojovat s klimatickou krizí, skládkováním a uzavřít materiálové toky v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Jsme potěšeni z úspěchů samospráv, které těchto úspěchů dosahují i díky implementaci našich řešení.

Jaký je přínos těchto řešení pro české odpadové hospodářství a význam jejich vzájemného propojení?

Spolupracujeme s obcemi a městy po celé České republice. Každá samospráva potřebuje něco jiného. Zavést evidenční systém, vybavit sběrný dvůr anebo třídit kuchyňský odpad ve středně velké obci s převážně rodinnými domy je jiné než ve městě s paneláky. Proto je velmi důležité přistupovat ke každé samosprávě individuálně a identifikovat klíčová místa, která jí pomůžou dosáhnout požadovaného výsledku co nejefektivněji. To je také jedna ze základních hodnot naší spolupráce – k potřebám každé samosprávy přistupujeme individuálně, a tak vždy připravíme řešení na míru pro konkrétní situaci, přičemž našimi pilíři jsou komplexnost a dlouhodobá spolupráce. Z dlouholetých zkušeností nabízíme výběr služeb a také odborné poradenství, které nejvíc pomůže při prvotních nastaveních a přispěje tak k udržitelné změně v odpadovém hospodářství samosprávy.

Mobilizujeme celé mikroregiony, aby začaly aktivně spolupracovat na problematice odpadového hospodářství. Mají totiž větší dosah a společné směřování při změně systému. Rozhodli jsme se tvořit regionální kanceláře, a díky tomu stabilní tým regionálních manažerů po celé České republice starostlivě spolupracuje s každým subjektem na vyhodnocování strategií a zlepšování jejich odpadového hospodářství.

Když chcete zabezpečit evoluci v daném systému řízení, musí jednotlivé části do sebe zapadat a potřebujete se na to podívat z komplexního hlediska. Proto nemůžeme řešit pouze jednu složku odpadu anebo určitou část systému řízení. Je to jako puzzle. Následně samosprávy vidí zásadní přínosy. Ať už je to zvýšená míra třídění, méně skládkování, úspora financí, reálný přehled o odpadech, transparentnost, spokojenější občané – ale především lepší životní prostředí. Náš cíl je vytvářet dlouhodobou spolupráci s každou samosprávou, i když jednotlivé kroky je potřeba implementovat postupně. V tomto je nám velmi nápomocný evidenční systém. Pomáhá nám odhalovat slabá místa. Samospráva tak přijímá opatření, která jsou maximálně účinná, jelikož jsou identifikovaná na základě individuálních podmínek samospráv.

Naše úsilí bylo odměněno různými cenami na národní i mezinárodní úrovni za společensky zodpovědné podnikání.

Co děláte pro méně odpadu ve svém běžném životě?

Vedeme firmu JRK a Zemito. Změnili jsme postoj k jednorázovým obalům a používáme trvale udržitelné výrobky. Využíváme desítky udržitelných, ekologických a lokálních produktů z našeho internetového obchodu. Jsou zdravější, kvalitnější a vydrží déle něž například běžná drogérie nebo jiné produkty. Samozřejmě doma máme kompostéry, kompostujeme a využíváme vlastnoručně vyrobené přírodní hnojivo. Vědomě nakupujeme a neplýtváme ani jídlem. K takovému životu vedeme i naše rodiny a přátelé. 🙂

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

  • nejnovější informace z odpadové legislativy
  • inspirativní příklady z regionů
  • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství