PODMÍNKY SERVISNÍ PODPORY K APLIKACI ECONIT

ČLÁNEK I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. TYTO PODMÍNKY SERVISNÍ PODPORY K APLIKACI ECONIT (DÁLE TAKÉ JEN „PSP“) UPRAVUJÍ VEŠKERÉ SMLUVNÍ VZTAHY MEZI POSKYTOVATELEM, A TO OBCHODNÍ KORPORACÍ JRK ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O., SÍDLEM BOLZANOVA 1, 110 00 PRAHA 1, IČ: 24853640, DIČ: CZ24853640, EMAILOVÝ KONTAKT VE VĚCECH TECHNICKÝCH: A UŽIVATELEM APLIKACE ECONIT. TYTO PSP MOHOU UPRAVOVAT SMLUVNÍ VZTAHY I V DALŠÍCH PŘÍPADECH, POKUD SE NA TOM SMLUVNÍ STRANY DOHODNOU. TYTO PSP MÁ PRÁVO POSKYTOVATEL ZMĚNIT, PŘIČEMŽ AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ PSP SE VŽDY NACHÁZÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ WEBOVÉ STRÁNCE POSKYTOVATELE:

HTTPS://WWW.MENEODPADU.CZ/PSP-SLA-ECONIT/

 1. UŽIVATEL SE UŽÍVÁNÍM APLIKACE ECONIT ZAVAZUJE DODRŽOVAT VŠECHNY ZÁVAZKY PLYNOUCÍ PRO NĚJ Z TĚCHTO PSP. NOVÉ PSP ČI ZMĚNĚNÉ PSP JSOU ZÁVAZNÉ DNEM NÁSLEDUJÍCÍM PO DNI V NĚMŽ DOŠLO K ZVEŘEJNĚNÍ PSP POSKYTOVATELEM NA VÝŠE UVEDENÉ WEBOVÉ STRÁNCE POSKYTOVATELE.
 2. POSKYTOVATEL JE VÝLUČNÝM POSKYTOVATELEM APLIKACE ECONIT.

 

ČLÁNEK II.

POJMY A DEFINICE

 1. POKUD NENÍ TOUTO SMLOUVOU DÁLE UVEDENO ČI Z KONTEXTU JEDNOZNAČNĚ NEVYPLÝVÁ JINAK, JSOU POJMY PSANÉ S VELKÝM PÍSMENEM V TÉTO SMLOUVĚ POUŽÍVÁNY V JEDNOTNÉM I MNOŽNÉM ČÍSLE V NÁSLEDUJÍCÍCH VÝZNAMECH:

 

ČLÁNEK III.

SERVISNÍ PODPORA

 1. POSKYTOVATEL SE ZAVAZUJE POSKYTOVAT UŽIVATELI SERVISNÍ PODPORU, A TO PO DOBU TRVÁNÍ SMLOUVY ODE DNE PŘEDÁNÍ APLIKACE K UŽÍVÁNÍ UŽIVATELI
 2. SERVISNÍ PODPOROU PRO ÚČELY TÉTO SMLOUVY SE ZEJMÉNA ROZUMÍ:
  • ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PODLE BODU 3 SLA;
  • PODPORA UŽIVATELE PŘI ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ APLIKACE;
  • NÁHLED DO INTERNÍCH ZÁZNAMŮ, ZAZNAMENÁVAJÍCÍCH UDÁLOSTI V APLIKACI.
 3. ZA SERVISNÍ PODPORU PODLE TÉTO SMLOUVY SE ZEJMÉNA NEPOVAŽUJE:
  • JINÁ OBECNÁ PODPORA NESOUVISEJÍCÍ SE ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI APLIKACE;
  • ŘEŠENÍ OTÁZEK, JEJICHŽ ODPOVĚĎ LZE NALÉZT V NÁPOVĚDĚ K APLIKACI.
  • ÚKONY MIMO SERVISNÍ PODPORU PODLE SLA JE POSKYTOVATEL OPRÁVNĚN ÚČTOVAT ZVLÁŠŤ ZA CENU 500 KČ ZA HODINU. SKUTEČNOST, ŽE SE JEDNÁ O ÚKON MIMO RÁMEC SERVISNÍ PODPORY JE POSKYTOVATEL POVINEN UŽIVATELI OZNÁMIT PŘED ZAHÁJENÍM ČINNOSTI. K TÉTO ODMĚNĚ BUDE PŘIPOČTENO DPH V ZÁKONNÉ VÝŠI.

 

ČLÁNEK IV.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD APLIKACE

 1. POSKYTOVATEL SE ZAVAZUJE ODSTRAŇOVAT ZÁVADY APLIKACE, TJ. TAKOVÉ STAVY APLIKACE, PRO KTERÉ APLIKACE NEDOSAHUJE ÚROVNĚ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, KTERÝCH DOSAHOVALA V OKAMŽIKU PŘEDÁNÍ UŽIVATELI.
 2. ZÁVADY APLIKACE JSOU PRO ÚČELY SMLOUVY ROZČLENĚNY DO 2 SKUPIN. POSKYTOVATEL SE ZAVAZUJE PO DOBU TRVÁNÍ SMLOUVY ODSTRANĚNÍ ZÁVAD APLIKACE V ČASOVÝCH ODEZVÁCH STANOVENÝCH PRO KAŽDOU SKUPINU.
 1. ROZHODNÝ OKAMŽIK PRO POČÍTÁNÍ GARANTOVANÉ DOBY SE ROZUMÍ NAHLÁŠENÍ ZÁVADY UŽIVATELEM. KOMUNIKACE STRAN JEJÍHO ODSTRANĚNÍ PROBÍHÁ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI DLE TYPU ZÁVADY.
 2. GARANTOVANOU DOBOU ZAHÁJENÍ PRACÍ NA ŘEŠENÍ ZÁVADY PO ŘÁDNÉM NAHLÁŠENÍ SE ROZUMÍ DOBA, ZA KTEROU JE POSKYTOVATEL POVINEN INFORMOVAT UŽIVATELE PROSTŘEDNICTVÍM EMAILU NEBO TELEFONU, ŽE EVIDUJE NAHLÁŠENÍ ZÁVADY A BYLY ZAHÁJENY PRÁCE NA ZJIŠTĚNÉM CHARAKTERU ZÁVADY.
 3. GARANTOVANOU DOBOU UKONČENÍ ZÁVADY SE ROZUMÍ DOBA, ZA KTEROU JE POSKYTOVATEL POVINEN VADU IDENTIFIKOVAT A ODSTRANIT, ANEBO INFORMOVAT UŽIVATELE O NÁHRADNÍ DOBĚ UKONČENÍ ZÁVADY.
 4. POSKYTOVATEL JE OPRÁVNĚN ŘEŠIT ODSTRANĚNÍ BĚŽNÉ ZÁVADY TOLIKO V PRACOVNÍCH DNECH; DO BĚHU LHŮT SE NEZAPOČÍTÁVAJÍ NEPRACOVNÍ DNY A DÁLE DNY, NA KTERÉ PŘIPADAJÍ STÁTNÍ SVÁTKY.
 5. POSKYTOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO SJEDNANÉ GARANTOVANÉ DOBY PRODLOUŽIT. PRODLOUŽENÍ GARANTOVANÉ DOBY JE POVINEN POSKYTOVATEL ŘÁDNĚ ODŮVODNIT.

ČLÁNEK V.

PROCESNÍ PRAVIDLA

 1. UŽIVATEL SE ZAVAZUJE NAHLÁSIT ZÁVADNÝ STAV APLIKACE UŽIVATELE NEPRODLENĚ PO JEJÍM ZJIŠTĚNÍ, A TO NA EMAILOVOU ADRESU [].
 2. POSKYTOVATEL V REAKČNÍ DOBĚ AŽ 3 HODINY OD NAHLÁŠENÍ ZÁVADNÉHO STAVU VYHODNOTÍ JEHO POVAHU A ZÁVAŽNOST. VÝSLEDNOU IDENTIFIKACI ZÁVADNÉHO STAVU SDĚLÍ NA EMAILOVOU ADRESU UŽIVATELE, VČETNĚ INFORMACE O TYPU ÚKONŮ SERVISNÍ PODPORY NEBO ODSTRANĚNÍ ZÁVADY, PŘEDPOKLÁDANÉM TERMÍNU UKONČENÍ PRACÍ.
 3. ZÁVADA APLIKACE JE POVAŽOVÁNA ZA ZCELA ODSTRANĚNOU POTVRZENÍM POSKYTOVATELE KONTAKTNÍ OSOBĚ UŽIVATELE.

ČLÁNEK VI.

NUTNÁ ÚDRŽBA

 1. NUTNOU ÚDRŽBOU SE ROZUMÍ PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA POTŘEBNÁ K ZACHOVÁNÍ PARAMETRŮ APLIKACE. NUTNÁ ÚDRŽBA JE PROVÁDĚNA Z INICIATIVY POSKYTOVATELE, NEJEDNÁ SE O REAKCI NA JAKOUKOLI ZÁVADU.
 2. UŽIVATEL JE POVINEN STRPĚT KRÁTKODOBOU ODSTÁVKU PRÁVA UŽÍVAT APLIKACI SPOČÍVAJÍCÍ V JEHO OMEZENÍ NEBO PŘERUŠENÍ, A TO I BEZ UPOZORNĚNÍ POSKYTOVATELE.
 3. POSKYTOVATEL SE ZAVAZUJE INFORMOVAT UŽIVATELE O OMEZENÍ PRÁVA UŽÍVAT APLIKACI Z DŮVODU NUTNÉ ÚDRŽBY APLIKACE NEJPOZDĚJI 6 HODIN PŘED PLÁNOVANOU ÚDRŽBOU, POKUD BY OMEZENÍ PRÁVA UŽÍVAT APLIKACI TRVALO DÉLE JAK 3 HODINY.

ČLÁNEK VII.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 1. TYTO PSP SE ŘÍDÍ PRÁVNÍM ŘÁDEM ČESKÉ REPUBLIKY, ZEJMÉNA OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM.
 2. TYTO PSP NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI DNEM NÁSLEDUJÍCÍM PO JEJICH ZVEŘEJNĚNÍ NA WEBOVÉ STRÁNCE POSKYTOVATELE.

 

 

 

V PRAZE DNE 15.12.2020                                                      ZVEŘEJNĚNO DNE 15.12.2020

 

 

JRK ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.

ING. MOJMÍR JIŘIKOVSKÝ, JEDNATEL