Zpět na seznam článků

Samosprávy přesedlávají na kompostování gastroodpadů

Příklady z praxe | 13.04.2017

Samosprávy jako zřizovatelé školních či sociálních zařízení, které poskytují stravovací služby, mají povinnost postarat se také o gastroodpady. I v této oblasti se mohou obrátit na elektrické kompostéry.

Problematika bioodpadů je pro samosprávy známým tématem. Obce a města již většinou znají řešení předcházení vzniku odpadů třeba prostřednictvím systému domácího kompostování. Jako zřizovatelé školních či sociálních zařízení, které poskytují stravovací služby, mají povinnost postarat se také o gastroodpady. I v této oblasti se mohou obrátit na kompostéry, avšak elektrické.

Elektrické kompostéry jsou nejen ekologickou variantou k povinnému svozu certifikovanou společností, ale navíc pomáhají producentům gastroodpadu snižovat jejich náklady.

Svoz gastroopadů je pro restaurační zařízení i vývařovny často finančně náročný. Na vysoké faktury od svozových společností mají vliv jejich velké dojezdové vzdálenosti do bioplynových stanic nebo také každoročně narůstající ceny pohonných hmot. Pro gastroprovozy, které se chtějí vyhnout těmto vzrůstajícím paušálním nákladům, je alternativou elektrický kompostér GreenGood. Ten dokáže zpracovat gastroodpady přímo v prostorách stravovacího zařízení a přeměnit zbytky jídel na výživný substrát do 24 hodin. Největší benefetit této technologie je redukce odpadu až o 90% objemu během jednoho dne (Příklad: z 10kg gastroodpadu vzikne 1kg substrátu, tento substrát – kompost – lze opět zapracovat do půdy – již více není odpadem). Jídelny tak dokáží ve své režii zpracovat vlastní odpad a nemusí být více odkázány na služby svozových firem. Jediným nákladem při běžném provozu jim zůstane už jen poplatek za elektrickou energii.

O elektrické kompostéry je v Čechách zájem.

Novou formu zpracování gastroodpadů zavedlo město Karlovy Vary. V tomto roce zahájilo pilotní projekt na Základní škole jazyků, kde začali zpracovávat zbytky ze školní kuchyně a jídelny, a také nedojedené svačiny školáků. Ve třídách zavedli speciální odpadkové koše s biologicky rozložitelnými sáčky, do kterých mohou žáci vyhazovat zbytky svačin. Jednou týdně je pak předává každá třída do školní jídelny na kompostování. Město plánuje zavést elektrické kompostéry i do ostatních jídelen. Zvažuje i větší kompostér na městskou kompostárnu, kde by sváželo a zpracovávalo gastroodpady také z komerčních restaurací.

Elektrický kompostér na Základní škole jazyků, Karlovy Vary.

Podobně to funguje v současnosti třeba v Písku, kde město pořídilo centrální elektrický kompostér a sváží do něj gastroodpad ze všech svých základních škol.

Dalším z příkladů dobré praxe nakládaní s gastroodpadem je také Jídelna na Marjánce v Kostelci nad Labem, kde si majitel pan Vít zakoupil elektrický kompostér, který zpracuje denně až 82 kg kuchyňského odpadu. Jídelna již nemusí řešit paušálně placený svoz a má legislativu vyřešenou, protože kompostér během jednotlivých cyklů kompostování dosahuje teploty nad 70° ( teplota nutná  pro hygienizaci – odstranění veškerých nebezpečných a patogenních látek) a denně se odpad zredukuje až o 90 % s výsledným výstupem.

Jídelna na Marjánce v Kostelci nad Labem, elektrický kompostér GreenGood GG-30.

Další elektrické kompostéry můžeme najít třeba na školách a školkách od Aše, přes České Budějovice, Kladno, Prahu, Kolín až po Brno.

GG 02 s vedoucí kuchařkou v MŠ Dukovany a elektrický kompostér GreenGood GG-10, ZŠ Pohůrecká z Českých Budějovic

Princip fungování elektrického kompostéru

Technologie elektrických kompostérů, ve světě již dobře známá, se skládá ze 3 základních částí. Biologické, fyzikální a mechanické.

Biologickou část představují mikroorganismy Acidulo, kterých je využíváno při procesu kompostování v zařízeních GreenGood. Jedná se o přírodní organismy s vysokou mírou přizpůsobivosti extrémnímu prostředí, tedy o tzv. polyextremofilní organismy, z kmene Firmicutes. Mají schopnost nejefektivněji působit v prostředí vysokých teplot (nutná teplota nad 70°C z důvodu hygienizace), zároveň však v prostředí vyznačujícím se vysokými hodnotami kyselosti a salinity. V těchto podmínkách se rychle množí, a proto není nutné jejich přítomnost zajišťovat dalším přidáváním. Při nedostatku potravy, vzduchu a při nízkých teplotách, vytvářejí endospory a tímto mechanismem přecházejí do stavu, ve kterém nepříznivé podmínky přečkají. Tyto mikroorganismy jsou velice unikátní organismy, neboť jen několik polyextremofilních bakterií je schopných aktivně působit v procesu kompostování a zároveň zajistit si přežití v případě nedostatku potravy formováním endosporu. Většina polyextremofilních organismů kombinací těchto vlastností nedisponuje.

Fyzikální část představuje zahřívání nádoby topnou spirálou na teplotu 40°C, v průběhu hygienizace nad 70°C. Toto jsou ideální hodnoty pro co nejkvalitnější proces kompostování.

Mechanickou část obstarává systém neustálého přísunu čerstvého vzduchu díky otočným lopatkám, které vznikající substrát provzdušňují. Tím jsou vytvořeny nejvhodnější podmínky pro celý proces kompostování.

Schéma elektrického kompostéru.

Během celého procesu samozřejmě vznikají plyny, jako u jakéhokoliv biologického rozkladu. Tyto plyny jsou vedeny přes deodorizační filtr, který obsahuje aktvní nanuhlíkaté částice. Ty pohlcují veškeré závadné plyny a do odpadu či exteriéru (dle stavebních dispozic) uniká pouze vodní pára a CO2.

Elektrické kompostéry jsou plně automatické a své procesy si vyhodnocují zcela samy. Z uživatelského hlediska je tedy zapotřebí pouze odpad denně vkládat a díky redukci objemu až o 90 % jednou za 2-3 týdny odebrat vzniklý hygienizovaný substrát.

Kompost má praktické využití.

Mnohá školská zařízení, ve kterých se již dnes nacházejí elektrické kompostéry, využívají kompost na edukativní účely. V rámci školní výuky jsou děti vedeny k separaci všech druhů odpadů a vzdělávány o tom, jaká je cesta odpadu. Praktickým příkladem je tak i zapracování kompostu do země, jako organické hnojivo ve školní zahradě.

Výsledek kompostování po 24 hodinách.

Jiné využití kompostu prosazuje třeba Základní škola jazyků v městě Karlovy Vary. Substrát od školy odebírá Správa lázeňských parků a využívá ho jako hnojivo pro městské parky.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O GASTROODPADECH A JAKÉ JSOU MOŽNOSTI PRO STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ DLE ZÁKONA.

CO JE GASTROODPAD? Jde o biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, který je nazýván gastroodpadem. Řeč je zejména o odpadech ze zeleniny, ovoce, brambor, zbytků z jídel, odřezcích z masa, kostech, skořápkách z vajec, odpadových tucích a olejích, prošlých potravinách apod.

Ve skupině komunálních odpadů je zařazen ve druhu 20 01 08 – biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven.

PROČ MŮŽE BÝT GASTROODPAD NEBEZPEČNÝ? Tento druh odpadu může obsahovat patogenní mikroorganismy, toxiny a další infekční patogeny, představující potencionální riziko pro zdraví lidí i zvířat. Často jsou také zdrojem zápachu a výskytu hmyzu a hlodavců. Správný způsob nakládání s gastroodpadem je důležitý zejména z důvodu bránění šíření infekcí.

CO SE NESMÍ?

STOP MÍCHANÍ GASTROODPADU A KOMUNÁLU Kuchyňské odpady se často ukládají do nádob na směsný komunální odpad (SKO) a jsou tak odstraňovány za nižší náklady než při předávání kuchyňských odpadů specializované firmě. Tento postup je samozřejme v rozporu se zákonem (platí povinnost odpady shromažďovat odděleně dle jednotlivých druhů a kategorií tak, aby bylo zabráněno jejich smíšení).

ZKRMOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT JE ZAKÁZANO V EU je zkrmování kuchyňských zbytků a zbylých potravin zakázáno již od roku 2002. Důvodem bylo propuknutí nákazy slintavky a kulhavky. Zkrmovat lze pouze zmetkové potraviny, které nebyly v kontaktu s potravinami živočišného původu. V rozporu s legislativou je i využívání gastroodpadu ke krmení psů v útulcích.

KUCHYŇSKÉ ODPADY NEPATŘÍ DO KANALIZACE Také vylévání či splachování kuchyňských zbytků do kanalizace je v rozporu se zákonem. Veřejné kanalizační přípojky nejsou dimenzovány na to, aby jimi proudily rozdrcené gastroodpady, zejména tuky, protože je zanášejí. Na čistírnách odpadních vod není tento odpad odstranitelný a bylo by proto nutné odvážet všechny shrabky (i nezávadné) ke speciálnímu odstranění.

POUŽÍVÁNÍ KUCHYŇSKÝCH DRTIČŮ Používání kuchyňských drtičů pro likvidaci gastro odpadu je také v rozporu s českou legislativou. Důvod je uveden v odstavci výše, tedy že čistírny odpadních vod nejsou schopny tento odpad odstranit.

JAKÉ MOŽNOSTI MAJÍ PRODUCENTI GASTROODPADŮ V SOUČASNOSTI.

Provozovatelé zařízení společného stravování mají v současnosti dvě možnosti jak nakládat s gastroodpadem podle zákona. Buď zvolí známý způsob tříděného sběru a svozu a budou tak pravidelně platit za odvoz a zpracování, nebo se přikloní k možnosti kompostování gastroodpadu v elektrickém kompostéru přímo ve své provozovně. Přinášíme vám stručný popis toho, jaké náležitosti vyžadují obě řešení.

 • VARIANTA A: TŘÍDĚNÝ SBĚR A SVOZ
  • Gastroodpady se musí ukládat do uzavíratelných NÁDOB, které jsou zřetelně OZNAČENY.
  • Tyto nádoby musí být snadno ČISTITELNÉ a DEZINFIKOVATELNÉ.
  • Do doby svozu je potřebné zabezpečit CHLAZENÍ tohoto odpadu ve samostatné buňce.
  • SVOZ odpadů v nádobách musí být prováděn oprávněným podnikatelským subjektům podle harmonogramu a EVIDOVÁN.
  • Při odebírání naplněných nádob jsou obsluhou předávány ČISTÉ nádoby umyté horkou tlakovou vodou s dezinfekčním prostředkem.
  • Obdobným způsobem se shromažďuje a odváží i odpadní jedlý OLEJ a tuk zpravidla využívaný k výrobě bionafty.
  • RYCHLÉ SHRNUTÍ: sběr odpadu do speciálních a označených nádob, důsledná evidence, samostatné chladíci místo/zařízení, pravidelná platba za svozy a zpracování.
 • VARIANTA B: KOMPOSTOVÁNÍ
  • Jedinou legální alternativou ke svozu gastroodpadu je jeho zkompostování v ELEKTRICKÉM KOMPOSTÉRU, a to přímo v místě jeho vzniku – v provozu.
  • Elektrický kompostér se umísťuje přímo v gastroprovozu v samostatné místnosti a denně do něj pracovníci kuchyně vkládají gastroodpad – bez potřeby další manipulace.
  • Po 24 hodinách se hmotnost odpadu zredukuje až o 90% a z gastroodpadu vznikne kompost. (Příklad: z 10 kg gastroodpadu vzikne 1 kg kompostu, tento kompost lze dále zapracovat do půdy – již více není odpadem).
  • Množství gastroodpadu pracovník denně zapisuje do vlastní evidence. Jediným nákladem na provoz je elektrická energie (nízká spotřeba).
  • RYCHLÉ SCHRNUTÍ: jednorázový nákup zařízení a instalace – elektrický kompostér, provozovna dále platí jen náklad za elektřinu, vedení základní evidence, zcela nenáročná obsluha, vzniklý kompost lze použit jako organický substrát do půdy – z odpadu se stává zdroj.
  • poznámka – proces je bezzápachový, zařízení je schváleno ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) a Státní veterinární správou

Zajistěte pro vaši kuchyň elektrický kompostér. Zanechte nám Váš kontakt.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

 • nejnovější informace z odpadové legislativy
 • inspirativní příklady z regionů
 • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství