Zpět na seznam článků

Průvodce novým zákonem o odpadech

Legislativa a dotace | 16.11.2021

Nový zákon o odpadech 541/2020 Sb. přináší spoustu změn, ve kterých často není snadné se vyznat. Proto jsme pro zastupitele obcí i měst připravili přehledného průvodce, ve kterém najdou vše, co potřebují vědět.

nový zákon o odpadech

Zajímá vás něco konkrétního o novém zákoně o odpadech? Podívejte se na rozcestník a proklikněte se, kam potřebujete.

odpadová legislativa | definice odpadu podle zákona | cíle odpadového hospodářství

Ustanovení

ustanovení v novém zákoně o odpadech | přechodná ustanovení v novém zákoně o odpadech

Obecní systém

obecní systém nakládání s odpady | evidence a ohlašování odpadů

Působnost obce

působnost obecních úřadů v odpadovém hospodářství | povinnosti obce |  přestupky obce a pokuty

Skládkování

zákaz ukládání odpadů na skládku | sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku | třídicí sleva | výpočet třídicí slevy

Místní poplatky

místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářstvímístní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Ostatní

nezákonně soustředěný odpad | školní sběr | odpad od podnikatelů

Základní legislativa České republiky

Problematikou odpadového hospodářství naší země se zabývají tyto předpisy:

Zákony

 • 541/2020 Sb., o odpadech.
 • 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností
 • 477/2001 Sb. o obalech

Vyhlášky

 • 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
 • 445/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady

Nařízení vlády

352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024

Nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech

Nový zákon o odpadech se opírá se o předpisy Evropské unie a upravuje:

 • Pravidla pro předcházení vzniku odpadu a pro nakládání s ním.
 • Práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství.
 • Působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

Odpadové hospodářství se zakládá na hierarchii, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud vzniku odpadu nejde zabránit, musí se v následujícím pořadí buď připravit k opětovném použití, recyklaci, nebo k jinému využití (včetně energetického) a pokud není možné ani to, pak jeho odstranění.

nový zákon o odpadech

Co je odpad podle zákona?

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl či povinnost se jí zbavit.

Každý původce je povinný vzniku odpadu předcházet a pokud přece jen vznikne, musí ho zařazovat podle Katalogu odpadů, předávat je pouze oprávněné osobě (tu určuje nový zákon o odpadech), shromažďovat je odděleně, platit zákonem stanovené poplatky za ukládání odpadů na skládkách a vést evidenci odpadů.

Odpady se stávají povinností obce od chvíle, kdy je občané uloží na místě k tomu určenému. Obec se tak současně stane vlastníkem tohoto odpadu.

Cíle odpadového hospodářství ČR v novém zákoně o odpadech

Nový zákon o odpadech přináší do odpadového hospodářství zásadní změny v podobě několika zásadních milníků. První nás čeká už v roce 2025.

 • Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 • Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 • Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
 • Od roku 2035 na skládku ukládat maximálně 10 % z celkového množství komunálních odpadů vyprodukovaných v České republice.
 • Od roku 2035 energeticky využívat maximálně 25 % z celkového množství komunálních odpadů vyprodukovaných v České republice. Toto množství může být navýšeno o rozdíl mezi množstvím komunálních odpadů, které mohly být uloženy na skládku podle předchozího bodu, a skutečným množstvím komunálních odpadů uložených na skládku.

nový zákon o odpadech – míra třídění

Přechodná ustanovení v novém zákoně o odpadech

Zařízení pro nakládání s odpady provozovaná podle starého zákona o odpadech platí s omezením:

 • Mobilní zařízení lze provozovat pouze do konce roku 2021.
 • Zařízení ke sběru a výkupu odpadů lze provozovat pouze do konce roku 2022.
 • Zařízení pro využití nebo odstranění odpadů lze provozovat pouze do konce roku 2023.

V případě, že chcete zařízení pro nakládání s odpady provozovat i nadále, musíte krajský úřad požádat o povolení. Nejpozději však půl roku před uplynutím stanovené lhůty.

Další omezení:

 • Po dobu 1 roku nemusí komunitní kompostárna splňovat technické požadavky na vybavení a provoz zařízení komunitní kompostárny, technologické požadavky na vybavení a provoz zařízení.
 • Smlouva obce s podnikatelem v systému odpadového hospodářství obce platila do 31. 12. 2021. Následující rok musela být uzavřená nová.
 • Odpad katalogového čísla 20 03 07 produkovaný v rámci obecního systému se do 31. 12. 2022 považuje za upravený pro účely uložení na skládku rovněž v případě, pokud je při jeho soustřeďování zajištěno oddělené soustřeďování využitelných složek v rozsahu požadovaném podle § 34 až 37 (tzn. obec zajistí sběr bioodpadů alespoň rostlinného původu nebo případně komunitní kompostování, papíru, skla, plastu, kovu, jedlých olejů a tuků, nebezpečného odpadu, a od roku 2025 také textilu).
 • Komunální odpady obce jsou do roku 2029 v daném množství skládkovány za sníženou sazbu skládkovacího poplatku 500 Kč/t (§ 157 zákona o odpadech).

Obecní systém nakládání s odpady podle nového zákona o odpadech

Způsob nákladní s odpady může obec stanovit obecně závaznou vyhlášku, díky čemuž nastaví obecní systém. Nový zákon o odpadech říká, že obec může obecně závaznou vyhlášku vydat, ale není to její povinnost. Zavedený způsob se dá zveřejnit i na webových stránkách.

Ustanovení v novém zákoně o odpadech

Od okamžiku, kdy občan odloží odpad na obcí určené místo, se stává jeho původcem obec. S tím se také pojí povinnosti, které musí splnit.

Jaké povinnosti stanovuje obci nový zákon o odpadech?

 • Přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti občanů.
 • Určit místa pro soustřeďování komunálního odpadu, minimálně nebezpečného odpadu, papíru, plastu, skla, kovu, bioodpadu a jedlých olejů a tuků, od 1. ledna 2025 také textilu.
 • Zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v roce 2025 alespoň 60 %, v roce 2030 65 %, v roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkové produkce komunálního odpadu obce. (Zajímá vás aktuální úroveň třídění ve vaší obci? Nechte to na nás a my vám vypracujeme podrobnou analýzu.)
 • Nastavit obecní systém odpadového hospodářství – může vydat obecně závaznou vyhlášku.
 • 1× ročně informovat veřejnost o systému a výsledcích odpadového hospodářství, včetně nákladů.
 • Pokud se vydala obecně závazná vyhláška o systému odpadového hospodářství obce, může obec určit nakládání se stavebními odpady, movitými věcmi, které jsou předány jako neodpad (např. využitelný nábytek atd.), výrobky s ukončenou životností, rostlinnými zbytky z údržby zeleně, zahrad (komunitní kompostování).
 • Může přebírat komunální odpad od podnikatelů, kteří se na základě písemné smlouvy zapojí do systému odpadového hospodářství obce.

sběrné hnízdo

Jestli si obec nastaví systém obecně závaznou vyhláškou, může stanovit povinnosti osob související s předáváním odpadů a movitých věcí do obecního systému. Pokud se týká sběrných nádob na směsný komunální odpad a pravidel pro jeho soustřeďování, obec může mj.:

 • Stanovit povinnost zajistit si pro soustřeďování odpadu sběrné nádoby stanoveného typu o dostatečném objemu.
 • Stanovit fyzickým osobám povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možné uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
 • Stanovit zákaz odkládat do sběrných nádob jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou jednotlivé nádoby určeny.
 • Stanovit zákaz udupávat či zhutňovat shromážděné komunální odpady.
 • Uložit povinnost přistavit sběrné nádoby na směsný komunální odpad v určené dny a doby na určená místa.

Jak efektivně nastavit sběr odpadu a zajistit všechny povinnosti?

Evidence a ohlašování odpadů

Původce odpadu (obec, provozovatel zařízení a obchodník s odpady) musí vést průběžnou evidenci odpadu.

Co se eviduje?

Eviduje se druh odpadu, kategorie, množství, způsob nakládání, původce, zařízení a kam byl odpad předán.

Potřebujete vyřešit evidenci odpadů? S tím vám pomůže náš evidenční systém ECONIT.

Kdo podává hlášení?

Hlášení o odpadech podává původce, který vyprodukoval více než 600 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu za rok, a provozovatel zařízení (např. sběrného dvora, skládky odpadů). Hlášení se musí podat do 28. 2. následujícího roku.

Změna v zařazování odpadu

Obec nově nemůže zařazovat odpady pod kódem 15 01. To odpady jsou podle nového zákona o odpadech komunálním odpadem a patří do skupiny 20 Katalogu odpadů, včetně odpadu zapojených živnostníků.

Působnost obecních úřadů v odpadovém hospodářství

Co obecní úřad kontroluje?

 • Zda občané obce nakládají s odpady pouze v souladu se zákonem o odpadech.
 • Zda podnikatelé, kteří využívají obecní systém nakládání s odpady, mají smlouvu s obcí.
 • Zda si podnikatelé nezapojení v systému odpadového hospodářství obce zajišťují využití či odstranění odpadů v souladu se zákonem.

Dále se obecní úřad stará i o projednávání přestupků, kterých se dopustili občané nedodržováním povinností nastavených obecním systémem. Obecní úřad řeší také i přestupky podnikatelů (např. využívání obecního systému bez písemné smlouvy s obcí).

Přestupky obce

Pravidla platí pro každého, proto nejen občan nebo podnikatel, ale i obec se může dopustit přestupků, za které jí hrozí pokuta. Nový zákon o odpadech mluví hned o několika kritických situacích.

Čím se obec dopustí přestupku?

 • Nepřebere komunální odpad od svých obyvatelů.
 • Neurčí místa pro oddělené soustřeďování komunálních odpadů.
 • Nepostará se o splnění třídicích cílů,
 • Využívá kompost vzniklý komunitním kompostováním jiným než stanoveným způsobem.
 • Nesplní některou z informačních povinností.
 • Nezašle hlášení o komunitních kompostárnách provozovaných na jejím území.
 • Nezašle ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu hlášení o obecním systému odpadového hospodářství.

Jak vysokou pokutu může obec dostat za nesplnění povinností?

 • 100 000 Kč (nesplní některou z informačních povinností).
 • 200 000 Kč (nezajistí splnění třídících cílů, nezašle hlášení o obecním systému ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu, nezašle hlášení o komunitních kompostárnách, využívá kompost z komunitní kompostárny jiným než stanoveným způsobem).
 • 10 000 000 Kč (nepřebere od obyvatelů komunální odpad, neurčí místa pro oddělené soustřeďování komunálních odpadů).

Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku od roku 2030

Nový zákon o odpadech také stanovuje, že provozovatel skládky nesmí od 1. ledna 2030 na skládku ukládat využitelné odpady

 • jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg,
 • překračující limitní hodnotu parametru biologické stability AT4 stanovenou zákonem: spotřeba kyslíku po 4 dnech – AT4 < 10 mg O2/g sušiny nebo
 • které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat.

Provozovatel skládky musí ověřovat splnění podmínek výhřevnosti a biologické stability u přebíraného odpadu. Za využitelný odpad se považuje také směsný komunální odpad a objemný odpad.

Sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku a třídicí sleva

Nový zákon o odpadech zásadně mění poplatky za odpady uložené na skládku. Do určitého množství odpadů uložených na skládku (180 kg/obyvatel v roce 2023, 170 kg v roce 2024, 120 kg/obyvatel v roce 2029) obce v kalendářním roce zaplatí 500 Kč za tunu jako doposud. Po překročení limitu pak budou muset za každou tunu navíc uhradit částku stanovenou pro daný rok (1000 Kč v roce 2023, 1250 Kč v roce 2024, 1850 Kč v roce 2029).

Chcete snížit množství odpadu ve vaší samosprávě? Ozvěte se regionálnímu manažerovi pro váš kraj, aby vám pomohl najít vhodné řešení.

nový zákon o odpadech – skladkovaci limity a poplatky

Výnosy z poplatků budou větším příjmem pro Státní fond životního prostředí (SFŽP) a menším příjmem pro obce, na jejichž území skládka leží. Toto opatření má za cíl znevýhodňovat skládkování a přinutit obce vyhledat jiné způsoby nákladání s odpady.

Také se navyšuje povinný poplatek za rekultivační rezervu ze 100 Kč/t na 145 Kč/t.

Výpočet třídicí slevy

Celkové množství odpadů, na které obec uplatní sníženou sazbu 500 Kč, nesmí v roce 2023 přesáhnout 180 kg na jednoho obyvatele. Obec s 1 000 obyvateli proto může letos na skládku uložit 180 000 kg odpadu. V roce 2024 se sníží limit na 170 kg/obyvatel, a tak se sníží i maximální množství odpadů uložených na skládku na 170 000 kg.

Počet obyvatel pro získání slevy vychází z bilance obyvatel zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu předchozího kalendářního roku. Pro výpočet v roce 2023 proto budete potřebovat bilanci k 1. lednu 2022.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Tento poplatek se podobá místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatkovým obdobím je kalendářní rok. Obec by měla zavést poplatek s účinností od 1. 1. na celý rok, aniž by jeho výši v roce měnila.

Podle zákona může sazba dosáhnout až na 1 200 Kč/poplatník/rok. Jeho výše závisí na rozhodnutí obce a není nutné ji zdůvodňovat v OZV. Osvobození od poplatků v zákoně definuje § 10 g. Obec ale může v OZV nastavit další způsoby osvobození a úlev (např. motivaci), buď v procentech nebo pevnou částkou (ta musí být pro všechny stejná).

Kdo je poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství?

Fyzická osoba přihlášená v obci, nebo majitel nemovitosti (byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášená žádná fyzická osoba.

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Tento poplatek zohledňuje skutečné množství odloženého odpadu. Jeho základem může být objem/hmotnost odloženého odpadu nebo kapacita nádob na směsný komunální odpad.

Co je základem dílčího poplatku za dílčí období (kalendářní měsíc)?

 • Hmotnost (v kilogramech) nebo objem (v litrech) odloženého odpadu z nemovité věci na poplatníka.
 • Kapacita nádob na odpad (v litrech) pro nemovitou věc na poplatníka (za kalendářní měsíc).

Tyto základy se nedají kombinovat, obec zvolí pouze jeden z nich. Během roku se nesmí zvolený způsob měnit.

Kdo je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci?

 • Fyzická osoba, která má v nemovitosti bydliště.
 • Vlastník nemovitosti, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

Kdo je plátcem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci?

 • Společenství vlastníků jednotek.
 • Majitel nemovité věci v ostatních případech.

Obec může stanovit minimální základ pro objem a kapacitu nádob na směsný komunální odpad, pro objem nejvíce 60 l/poplatník/měsíc, pro hmotnost nejvíce 10 kg/poplatník/měsíc.

Sazba místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Za objem nejvíce 1 Kč/l, za hmotnost nejvíce 6 Kč/kg, výši si obec může stanovit podle svého uvážení, nemusí ji zdůvodňovat.

Za hmotnost a objem obec vyměří po uplynulém roce poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisem poplatníků – odlišná právní úprava, v případě tohoto základu nedisponuje těmito údaji poplatník ani plátce, ale pouze obec, splatnost je v řešení Ministerstva vnitra s Ministerstvem financí.

Za kapacitu soustřeďovacích prostředků obec stanoví úhradu poplatku obdobně jako za obecní systém.

Potřebujete pomoct s nastavením sazby místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci? Kontaktuje regionálního manažera pro váš kraj.

peníze na poplatek

Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem

Pokud se majitel pozemku dozví o nezákonně uloženém odpadu na svém pozemku, musí to oznámit obci s rozšířenou působností (ORP), v jejímž správním obvodu se odpad nachází. ORP se pokusí najít vlastníka odpadu a pokud se jí to nepodaří, vyzve vlastníka pozemku k odklizení odpadu do 30 dní. Pokud majitel pozemku odklizení nezajistí, může mu pak ORP uložit, aby místo alespoň zabezpečil. Případně ORP zabezpečí odpad tak, aby dál neohrožoval životní prostředí, popřípadě ORP odpad odklidí.

Školní sběr

Nový odpadový zákon přinesl změnu ve školním sběru. Vlastníkem plastů, papírů nebo kovů, které žáci a studenti přinesli, je škola, ale za jeho původce se považuje obec. Škola proto musí obci do 15. 1. následujícího roku předat informace o hmotnosti, druhu odpadu a zařízení, které odpady převzalo.

V případě, že provozovatel zařízení pro nakládání s odpady (např. sběrna) přebírá komunální odpad od občanů i mimo obecní systém, musí do 15. 1. následujícího roku oznámit příslušné obci druh a množství převzatých odpadů.

Odpad od živnostníků

Původci (podnikatelé), kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na základě smlouvy s obcí využít obecní systém nakládání s odpady. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat sjednanou cenu za tuto službu.

V případě stavebního a demoličního odpadu se tato povinnost týká i občanů. Výjimkou je situace, kdy obec stanoví množství tohoto odpadu, který může občan v rámci nastaveného obecního systému odevzdat.

Povinnosti podnikatelů (fyzických i právnických osob)

 • Zatřídit odpad podle druhu a kategorie.
 • Prokázat kontrole, komu vlastní vyprodukovaný odpad předali.
 • U komunálního odpadu, stavebního a demoličního odpadu musí mít písemnou smlouvu s oprávněnou osobou.

Zůstaňte informovaní

o aktualitách ze světa odpadového hospodářství

 

 • nejnovější informace z odpadové legislativy
 • inspirativní příklady z regionů
 • rady a tipy pro efektivní odpadové hospodářství